☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole rok 2018

Kontrola realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)” realizowanego w ramach Działania 7.2 RPO WSL, przeprowadzonej w tut. Urzędzie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniach 12-17.01.2018 r.

Ocena kontrolowanej działalności: Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

Zalecenie pokontrolne i rekomendacje: IP zaleca wprowadzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRiMP w terminie określonym w Rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 07.08.2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu tej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz finansów publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871), tj. w terminie maksymalnie 7 dni od daty udzielenia pomocy de minimis.

Zalecenia wykonano.


Kontrola przeprowadzona w dniach 25-26.07.2018 r. przez Archiwum Państwowe w Katowicach.

Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.

 Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego. Jednostka systematycznie występuje o zgody na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej.

 Stwierdzone nieprawidłowości

 Zastrzeżenia budzi sposób zdawania akt przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego oraz korzystanie przez jednostkę z instrukcji kancelaryjnej oraz wykazu akt, które nie zostały w pełni dostosowane do obiegu i rodzaju dokumentacji występującej w Urzędzie.

W pomieszczeniu nr 2 pomimo przeprowadzenia prac związanych z usunięciem zawilgocenia ze ścian zawilgocenie to znowu jest widoczne.

 Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

Zaktualizować przepisy kancelaryjno – archiwalne obowiązujące w jednostce

2019-06-30

 

Zobligować komórki organizacyjne do stosowania przepisów kancelaryjno – archiwalnych ze szczególnym naciskiem na prawidłowe przekazywanie akt do archiwum zakładowego

2018-12-31

 

W pomieszczeniu magazynowym nr 2 lokalu archiwum zakładowego usunąć w sposób trwały zawilgocenie ze ścian

2019-06-30

 Pismem z dnia 02.11.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach wystąpił do Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach o usunięcie  w sposób trwały zawilgocenia ze ścian.

 Pismem z dnia 09.11.2018 r. komórki organizacyjne tut. Urzędu otrzymały pisemne polecenie stosowania przepisów kancelaryjno – archiwalnych ze szczególnym naciskiem na prawidłowe przekazywanie akt do archiwum zakładowego.


10-19.04.2018 r. – kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1065 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 Zakres kontroli: kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1065 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi

 Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, gdyż stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności.

 Polecono:

  1. Zmienić i stosować jednolitą, jednoetapową, przejrzystą i rzetelną procedurę rozpatrywania wniosków o finansowanie ze środków KFS kosztów kształcenia pracowników i pracodawców. Ocena merytoryczna nie powinna zawierać elementów oceny formalnej.

          Termin realizacji: niezwłocznie od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego

  1. Wszczynając postępowanie w sprawie przyznania  środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Urząd Pracy powinien zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 117) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Zasadę te należy stosować do wszystkich wniosków wypełnionych nieprawidłowo.

          Termin realizacji: niezwłocznie od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego

 

Powiatowy Urząd   Pracy w Katowicach   w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne  Wojewody Śląskiego z dnia  16.10.2018 r. nr PSIIIa.862.1.8.2018 przekazał informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowy Urząd   Pracy w Katowicach   zastosuje jednoetapową  procedurę rozpatrywania wniosków o finansowanie ze środków KFS kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Ocena merytoryczna nie będzie zawierała elementów oceny formalnej.

Wszczynając postępowanie w sprawie przyznania środków KFS urząd  będzie wzywał Wnioskodawców do uzupełnienia  braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni
i nie dłuższym niż 14 dni  wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia  w trybie  obowiązujących przepisów   §6 ust.3 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. (Dz. U. z 2018r. poz. 117).

Z uwagi na to, że  w roku bieżącym nabory wniosków są zakończone, zalecenia pokontrolne  dot. rozpatrywania wniosków o sfinansowanie ze środków KFS kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców będą wdrożone od następnego naboru tj. w roku 2019.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Solata
(2018-07-30 11:47:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Solata
(2018-12-10 08:55:30)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X