Kontrole rok 2016

 

 

15-20.06.2016 r. – kontrola planowa przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (II)” – realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 POWER

Zakres kontroli: Prawidłowa i efektywna realizacja projektu zgodnie z zawartą umową. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym. m. in. dokumentacji dotyczącej zgodności rzeczowej realizacji projektu oraz prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci, kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, realizacji zaplanowanych w projekcie wskaźników produktu i rezultatu, rozliczeń finansowych, realizacji obowiązków wynikających z stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności, zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi, przepisów o pomocy de minimis, archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu, działań promocyjno – informacyjnych.

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, dokonano oceny systemu/projektu zgodnie z następującym schematem:

Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.


11-16.05.2016 r. – kontrola przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w zakresie realizacji działań dot. aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych

Zakres kontroli: Sprawdzenie prawidłowości działań Powiatowego Urzędu Pracy zmierzających do aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

Zalecenia pokontrolne – „Podjąć działania zmierzające do spełnienia wymogu ilościowego zatrudnienia minimalnej liczby doradców klienta wynikającego z §86 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)”.

Wykonanie zaleceń przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach:

„Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 23.08.2016r. nr PSIIIa.862.13.2016 oraz w związku z zaleceniami dot. spełnienia wymogu ilościowego zatrudnienia minimalnej liczby doradców klienta wynikającego z §86 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667) informujemy, że tut. Urząd na bieżąco ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze, jednak z powodu braku doświadczenia lub spełnienia warunków merytorycznych nie możemy zatrudnić kandydatów na stanowisko z funkcją doradcy klienta.                                                                                 

Jednocześnie informujemy również, że prognozując budżet na 2017 rok w zakresie wydatków na wynagrodzenia do wyliczeń przyjęto 84 etaty co stanowi wzrost o 7 etatów w stosunku do roku poprzedniego. Uwzględniono konieczność zatrudnienia trzech doradców klienta oraz czterech pracowników do obsługi zatrudnienia cudzoziemców.”


                  

Kontrola realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER, przeprowadzonej w tut. Urzędzie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniach 14-17.03.2016 r.

Ocena kontrolowanej działalności: projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

Zalecenie pokontrolne: Brak konieczności formułowania zaleceń z kontroli końcowej projektu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Solata Jakub
(2016-06-10 12:32:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Kęsiak Ireneusz
(2016-09-27 12:02:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki