Kontrole rok 2010

ROK 2010

  

 

W dniach od 29.11.2010 r. do 01.12.2010 r. przeprowadzono kontrolę przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu "Twój pomysł na firmę" i Działanie 6.2 PO KL.
W trakcie kontroli stwierdzono, że projekt "Twój pomysł na firmę" jest realizowany poprawnie we wszystkich kontrolowanych obszarach, zgodnie z przepisami prawa i dokumentami programowymi.W dniach od 08.11.2010 r. do 19.11.2010 r., z przerwą w dniach 12.11.2010 r., 16.11.2010 r. oraz 18.11.2010 r. przeprowadzono kontrolę przez Urząd Miasta w Katowicach - Wydział Polityki Społecznej.


Tematyką kontroli objęto dwa obszary:
1.    Zadanie: przyznawanie pomocy w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
2.    Zadanie: opiniowanie skarg i wniosków


Ponadto, w związku z bieżącym nadzorem nad jednostką, skontrolowane zastały trzy następujące obszary:
1.    Prowadzenie postępowania przetargowego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów wraz z systemem informacji wizualnej Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach ("system kolejkowy")
2.    Sprawy organizacyjno-kadrowe.
3.    Rejestracja osób bezrobotnych.
Stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia:

Zalecono:
1.    Starannie prowadzenie akt osobowych.
2.    Dostosować zapisy Regulaminu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach do obowiązujących przepisów prawa.
3.    Przygotować wzór formularza, który będzie zawierał zestawienie wszystkich dokumentów niezbędnych do procesu rejestracji osoby bezrobotnej. Formularz powinien być wydawany osobie rejestrującej się w punkcie informacyjnym, z zaznaczeniem pozycji wymaganych.
4.    Zapoznać pracowników z procedurą przygotowywania odpowiedzi na protokoły przyjęcia klienta w Urzędzie Miasta Katowice.
5.    Zastosować jednolity sposób wpinania dokumentów do akt osobowych pracowników oraz numerować te dokumenty w sposób trwały.

 

 

 

W dniach od 31.05.2010 r. do 02.06.2010 r. przeprowadzono kontrolę przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu "EUROKADRY II".

W trakcie kontroli stwierdzono, że projekt "EUROKADRY II" jest realizowany prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa we wszystkich kontrolowanych obszarach.

 

 

 

W dniach 22-26 marca 2010 r. Biuro Kontroli MPiPS przeprowadziło kontrolę problemową realizacji w latach 2008-2009 przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wynikających z art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, określonych w art. 12a, 13, 26, 26d i 26e ustawy o rehabilitacji w odniesieniu do przepisów tej ustawy i aktów wykonawczych.

Kontrola dokumentacji zawartych umów wykazała, że środki Funduszu były przyznawane zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wnioski oraz umowy znajdujące się w zbadanych dokumentach spełniały wymogi określone przepisami prawa.

Urząd dotrzymywał ze swej strony terminów określonych w przepisach wykonawczych do ustawy dotyczących m.in. powiadamiania o sposobie rozpatrzenia wniosku, przekazywania środków na konto beneficjenta, rozliczania podpisanych umów.

Wytworzył:
Agnieszka Borówka-Kaczkowska
Udostępnił:
Solata Jakub
(2010-07-12 13:58:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2012-10-24 10:22:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki