Kontrole

 
ROK 2006


W I kwartale 2006 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole:

- kontrola problemowa w dniach 24 – 27 stycznia 2006 r. w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących kierowania osób bezrobotnych do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawców przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W toku postępowania kontrolnego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przedmiotowym objętym kontrolą.

 


W II kwartale 2006 r. przeprowadzono:

- audyt projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – „Wyprawa po złote runo” w ramach działania 1.2 schemat a) SPO RZL oraz „Lepsze jutro” w ramach działania 1.3 schemat a) SPO RZL.

Opinie z audytu wydano bez zastrzeżeń.

Podczas audytu nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.

- kontrolę prawidłowości prowadzenia postępowania w sprawie skierowania na szkolenie zawodowe bezrobotnego przez inspektora Referatu Kontroli Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta w Katowicach.

W wyniku postępowania kontrolnego stwierdzono bezzasadność zarzutów zawartych w skardze

- kontrolę prawidłowości prowadzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych Panu brzrobotnemu przez inspektora Referatu Kontroli Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta w Katowicach.

Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zainteresowany był prawidłowo poinformowany o ciążących na nim obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów, niemniej jednak wydaje się, iż można było uniknąć powyższej sytuacji gdyby pracownik PUP w dniu 12.06.2006 r. poinformował telefonicznie Pana bezrobotnego o terminie wypłaty zasiłku aktywizacyjnego oraz upływającym terminie 14 dni do ponownej rejestracji w godzinach umożliwiających ww. stawienie się jeszcze w tym samym dniu w Powiatowym Urzędzie Pracy”.

W związku z kontrolą wydano polecenie.

- kontrola dochodów i wydatków oraz przestrzegania realizacji procedur kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach przeprowadzona przez Inspektorów Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Katowicach.

Kontrola dokumentacji nie ujawniła żadnych błędów proceduralnych.

- 28.03.2006 r. w tut. Urzędzie była wizyta monitorująca projekty w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Z w/w wizyty do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy protokołu.


W III kwartale 2006 r. przeprowadzono:

- kontrolę końcową przeprowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektów realizowanymi zgodnie z zawartymi umowami: S/1.2a/20/05/U/2/05, S/1.3a/20/05/U/2/05,

w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości,

- kontrolę doraźną przeprowadzoną w dniach 27 – 29 września 2006 r. przez Śląski Urząd Wojewódzki w związku ze skargą dot. obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.


W IV kwartale 2006 r. przeprowadzono:

- wizytę monitorującą projekt „Wsparcie dla młodych” oraz „Program doradczo – aktywizujący” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

- kontrolę archiwum zakładowego w dniu 9 listopada 2006. r. przez Archiwum Państwowe w Katowicach. Kontrola wykazała, że archiwum prowadzone jest w sposób prawidłowy. Wydano zalecenia.

- kontrolę w dniu 15 – 16 listopada 2006 r. przez Urząd Miasta w Katowicach wydatków oraz przestrzegania realizacji procedur kontroli.

Kontrola dokumentacji nie ujawniła żadnych błędów proceduralnych.


Przeprowadzone kontrole projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 • kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniach 21-22 lipca 2005 r. projektu „Pierwsze kroki”
  W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:
  1. Projekt realizowany prawidłowo i efektywnie
 • kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniach 21-22 lipca 2005 r. projektu „Perspektywy”:
  W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:
  1. Zalecenia pokontrolne zawarte w Protokole z Kontroli Nr 12/SPORZL/2004 z dnia 22.11.2004 r. zostały w całości uwzględnione.
  2. Projekt realizowany prawidłowo i efektywnie
 • kontrola Prawidłowości wykorzystania środków w związku z realizacją Projektu „Perspektywy” w ramach SPO RZL. Działanie 1.3 schemat „A” – Projekt nr 10/2004 w okresie od 01.01.2004 r. do 30.06.2005 r. przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
  Wnioski:
  W przyszłości przestrzegać ściśle zasad wykorzystania pomocy pochodzącej ze środków Unii Europejskiej, przede wszystkim w celu wyeliminowania przypadków przyznania pomocy osobom nie spełniającym kryteriów kwalifikacji.
 • kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniach 07-10 listopada 2005 r. projektu „Wyprawa po złote runo”
  Wyniki kontroli:
  W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości
  Zalecenia pokontrolne: Prawidłowa i efektywna realizacja projektu.
 • kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniach 07-10 listopada 2005 r. projektu „Lepsze jutro”
  Wyniki kontroli:
  W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości
  Zalecenia pokontrolne:
  Prawidłowa i efektywna realizacja projektu.

 

 Pozostałe kontrole

 •  w dniach 24 – 27 stycznia 2006 r. została przeprowadzona przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dot. kierowania osób bezrobotnych do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego
  W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

 

Data kontroli

Przeprowadzający

Wynik kontroli

14.11.2003 Archiwum Państwowe Wykazała, że archiwum prowadzone jest w sposób prawidłowy
18- 22.12.2003 Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nie stwierdzono nieprawidłowości


Na bieżąco przeprowadzana jest kontrola przez Urząd Miasta z zakresu przestrzegania realizacji procedur finansowych.

 

- Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniach 6-8.10.2004 r. projektu posiłkowego "Pierwsze kroki" realizowanego w ramach działania 1.2 oraz projektu posiłkowego "Perspektywy" realizowanego w ramach Działania 1.3 SPO RZL

 

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

 

- 24.11.2004 r. została przeprowadzona przez Urząd Miasta w Katowicach kontrola wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

 

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

 

- W dniach - 05.07.2005 r. - 21.07.2005 r. przeprowadzono kontrolę problemową za 2004 r. przez Urząd Miasta w Katowicach. Tematyką kontroli było rozliczenie niektórych wydatków z Funduszu Pracy i nadzór nad funduszami unijnymi.

 

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

 

Wytworzył:
Agnieszka Borówka-Kaczkowska <br> Referat ds. organizacyjno-administracyjnych
Udostępnił:
Bentkowski Marek
(2004-07-27 11:03:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2012-10-24 10:47:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki