Przedmiot dzialania

Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.  poz. 690 z późn. zm.), ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późń. zm.) i przepisów wykonawczych.

 

Podstawowy zakres zadań Powiatowego Urzędu Pracy

 • Rejestrowanie zgłaszających się osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP,
  podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Kierowanie osób bezrobotnych na subsydiowane miejsca pracy.
 • Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
 • Udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
 • Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym regionie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej.
 • Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych.
 • Organizowanie i finansowanie robót publicznych.
 • Przyznawanie bonu szkoleniowego, bonu na zasiedlenie, bonu zatrudnieniowego, bonu stażowego zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Organizowanie szkoleń.
 • Trójstronne umowy szkoleniowe.
 • Prace społecznie użyteczne.
 • Organizowanie staży.
 • Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
 • Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.
 • Obsługa niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca.
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 • Tarcza Antykryzysowa COVID-19.
Wytworzył:
Agnieszka Borówka-Kaczkowska
Udostępnił:
Solata Jakub
(2019-04-17 09:27:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bryłka Dawid
(2022-10-25 09:38:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki