Kontrole rok 2013

ROK 2013

 

1. Kontrola realizacji projektu „EUROKADRY IV” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL przeprowadzonej w tut. Urzędzie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniach 01- 03.07.2013 r.

 

Ocena kontrolowanej działalności: projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

 

Zalecenia:

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 289) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, został ogłoszony jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. (w sprawie jw.), w którym został określony Plan kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik nr 3 do przedmiotowego Rozporządzenia).

Zgodnie z powyższym nazwy konta nr 136 oraz konta nr 853 brzmią odpowiednio:

  • 136 – Rachunek państwowych funduszy celowych,

  • 853 – Fundusze celowe.

 

Wobec powyższego IP2 zaleca aktualizację zapisów Planu kont dla projektu EFS Dz. 6.1.2 PO KL „Eurokadry IV” zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia. Na ww. dokumencie należy również umieścić adnotację następującej treści: „skorygowano zgodnie z pkt. 1 Zaleceń pokontrolnych wydanych przez IP2 w dniu 04.09.2013 r. wraz z datą i podpisem osoby odpowiedzialnej za dokonanie powyższej czynności. Jednocześnie proszę o przekazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii zaktualizowanego Planu kont (…).

 

 

2. Kontrola realizacji projektu „Aktywność – krok w stronę pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL, przeprowadzonej w tut. Urzędzie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniach 26-28.06.2013 r. oraz 01.07.2013r.

 

Ocena kontrolowanej działalności: projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

 

Zalecenia pokontrolne dotyczące:

  1. Dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu:

Zalecenia:

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL deklaracja uczestnictwa w projekcie powinna zawierać co najmniej: wyrażenie woli uczestniczenia w projekcie, oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, datę i podpis uczestnika projektu, pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Natomiast w wyniku weryfikacji Deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywność – krok w stronę pracy” stwierdzono, iż przedmiotowe dokumenty nie zawierają oświadczenia uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie oraz pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Treść Deklaracji uczestnictwa w projekcie powinna być zgodna z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Mając powyższe na uwadze IP2 zaleca, aby podczas dalszej realizacji projektu opracowywane na potrzeby realizacji projektu dokumenty były zgodne co do treści z zapisami obowiązujących dokumentów programowych w tym zakresie. Dodatkowo proszę o przekazanie wraz ze sprawozdaniem z realizacji niniejszych Zalecań informacji o sposobie wykorzystania uwag w tym zakresie.”

  1.  Dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych:

Zalecenia:

a) „Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (teks jednolity: Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 289) konto 136 przeznaczone zostało na Rachunek państwowych funduszy celowych, a konto 853 na Fundusze celowe. W związku z powyższym IP2 zaleca dokonanie korekty zapisów zawartych w Planie kont dla projektu EFS dz. 6.1.3 PO KLAktywność – krok w stronę pracy” na zgodne z wymogami w/w rozporządzenia. Ponadto IP2 zaleca Państwu zachowanie szczególnej dbałości o to, aby zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.) oraz w/w rozporządzenia były zachowane, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu księgowania wydatków. Jednocześnie informuję, iż na ww. dokumencie należy również umieścić adnotację następującej treści: „skorygowano zgodnie z pkt 2 Zaleceń pokontrolnych wydanych przez IP2 w dniu 28.08.2013 r.” wraz z datą i podpisem osoby odpowiedzialnej za dokonanie powyższej czynności. Jednocześnie IP2 zaleca, aby przekazali Państwo wraz ze Sprawozdaniem z realizacji niniejszych Zaleceń potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię skorygowanego dokumentu wraz z informacją o sposobie wykorzystania uwag w tym zakresie.

 

b) Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL, stanowiącej Załącznik nr 5 do Zasad finansowania PO KL w tabeli „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem” w Kolumnie nr 8 należy wykazać kwotę dokumentu brutto, zgodnie z dokumentem księgowym, natomiast w Kolumnie nr 9 – kwotę dokumentu netto (różnica pomiędzy wartościami w kolumnie 8 i 9 może wynikać wyłącznie z podatku VAT). W związku ze stwierdzonymi błędami formalnymi zawartymi w poz. 1 i 2 wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-24-021/08-50 IP2 zaleca na przyszłość, podczas dalszej realizacji projektu, aby zwrócili Państwo szczególną uwagę na staranne wypełnianie wniosków o płatność, w szczególności na kwestię, by dane wynikające z Załącznika nr 1 do wniosku o płatność zgodne były z dokumentami źródłowymi. Dodatkowo proszę o przekazanie wraz ze sprawozdaniem z realizacji niniejszych Zaleceń informacji o sposobie wykorzystania uwag w tym zakresie.”

 

 

 

3. Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia prawidłowości i efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na organizację stażu bezrobotnych i przygotowania zawodowego dla dorosłych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi przeprowadzona w tut. Urzędzie przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniach od 24 do 29 października 2013 r.

 

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

 

4. Kontrola  warunków pracy, a w szczególności kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji z 09.08.2012 r. przeprowadzona  12.07.2013 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.

Stwierdzono, iż decyzja została wykonana w całości.

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Borówka-Kaczkowska
Udostępnił:
Starzyczny Bogusław
(2013-09-24 14:23:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Solata Jakub
(2015-05-15 10:18:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki