Informacje dla bezrobotnych

INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

I. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

1. Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie, a jeżeli nie jest zameldowany - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

2. Rejestracji bezrobotnego lub osoby poszukującej pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu wymaganych oświadczeń.

3. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach w przekazanych danych.

4. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,

2)dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

3) świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień,

4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,

5) osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności;

W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych..

II. Status bezrobotnego posiada osoba, która:

1. Nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz urnowy o pracę  nakładczą.

2. Nie wykonuje innej pracy zarobkowej.

3. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia  w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,

- w połowie wymiaru czasu pracy -w przypadku osoby niepełnosprawnej.

4. Nie uczy się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub przystępowania do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub szkół wyższych w systemie niestacjonarnym.

5. Ukończyła 18 lat.

6. Nie osiągnęła wieku: w przypadku kobiet-60 lat, w przypadku mężczyzn-65 lat.

7. Nie nabyła prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w  wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

8. Nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których  mowa w  w przepisach o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

9.Nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w  wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,  nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

10. Nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego.

11.Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu  kodeksu cywilnego                         o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

12. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z tych działów, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w  takim gospodarstwie.

13.Nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo po złożeniu wniosku o wpis:

- zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  dnia podjęcia działalności gospodarczej.

14. Nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.

15. Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną i nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym

 w systemie dozoru elektronicznego.

16. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu  w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych             z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych..

17. Nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego  lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania.

18. Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

19. Nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna.

20. Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) - powiatowym urzędzie pracy lub - gdy nie jest zameldowana -                             w  powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.

III. Bezrobotny traci status osoby bezrobotnej, gdy:

1. nie spełnia warunków określonych w pkt II;

2. otrzymał pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej,  albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej – pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;

3. otrzymał jednorazowo środki z PFRON lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na  podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej  - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności.

4.rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt socjalny - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego  dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;

5. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

6.odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja- pozbawienie statusu następuje na okres wskazany w pkt. 5;

7. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawiennictwa odpowiednio na okres: 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa, 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa, 270 dni w przypadku trzeciego i kolejnego niestawiennictwa,

9.  nie powiadomił w terminie 14 dni o zmianie miejsca zamieszkania urząd pracy, w którym jest zarejestrowany i  nie stawił się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w tym terminie (dotyczy zmiany  miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy);

9. z własnej winy przerwał szkolenie,staż, realizację indywidualnego planu działania, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie-pozbawienie statusu następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 5;

10. po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia               po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 5;

11. pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywa w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania               w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych-pozbawienie statusu następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

12. nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA;

13. z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;

14. z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja - pozbawienie statusu osoby bezrobotnej  następuje na okres wskazany w pkt. 5;

15. złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;

IV. Obowiązki bezrobotnego

1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy                 i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

2. Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia                 za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

3. Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie.

4. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

5. Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego. 

6. Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia                             o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień                  do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów.

7. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:

 1)  świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;

 2)  świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;

 3) zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych              w art. 78;

 4)  koszty szkolenia, w przypadku gdy:

- osoba z własnej winy nie ukończyła szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;

-skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie;

 5) koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku gdy:

-przerwał z własnej winy program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem tego było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;

-  skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych.

6)  zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;

7)  świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;

8) świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.

8. W  przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu.

9. Osoba bezrobotna, która zmieniła miejsce zamieszkania skutkujące zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, obowiązana jest  powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowana, oraz  zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

10. W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 2 dni i przekazać  zaświadczenie o okresie tej niezdolności wystawione na druku ZUS ZLA- bezzwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy. Nieprzedstawienie zaświadczenia na druku ZUS ZLA przez osoby uprawnione do zasiłku lub stypendium  skutkuje pozbawieniem ich statusu bezrobotnego                    z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

V. Bezrobotny traci prawo do zasiłku lub uzyskuje do niego prawo po określonym w ustawie okresie czasu, gdy:

1) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych,  poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej          w ustawie;

2) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

3)  w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy – zasiłek przysługuje po 90 dniach od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy;

4) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia - zasiłek przysługuje po 180 dniach od dnia zarejestrowania się               w powiatowym urzędzie pracy;

5) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy lub 18 miesięcy w przypadku zatrudnienia w połowie wymiaru czasu pracy- zasiłek przysługuje po 180 dniach od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy;

6) zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej-zasiłek przysługuje po 90 dniach od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy;

7) otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej – zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który wypłacono ekwiwalent lub odprawę;

8) otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę - zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który wypłacono odszkodowanie;

9) odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięcznie świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę – zasiłek przysługuje po upływie tego okresu;

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o czas nieprzysługiwania zasiłku z przyczyn wymienionych w punktach 1 do 9 i o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek.

Roszczenia do należnych a nieodebranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

VI. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą korzystać z opieki zdrowotnej w ramach NFZ

VII. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i poszukujące pracy mogą:

1. Korzystać z informacji o wolnych miejscach pracy i pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy,

2. Korzystać z poradnictwa zawodowego.

VIII. Po spełnieniu ustawowych przesłanek  osoba bezrobotna może:

1.zostać skierowana do prac interwencyjnych, robót publicznych, odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

2. uzyskać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,

3. uzyskać dodatek aktywizacyjny w sytuacji, gdy pobiera zasiłek dla bezrobotnych i podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania,

4. uzyskać sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,

5. uzyskać sfinansowanie kosztów szkolenia,

6. uzyskać zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową,

 7. uzyskać stypendium na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, podjętej w okresie 12 m-cy od dnia rejestracji,  

8. zostać skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych, jeżeli nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,

9. ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 7,

10.uzyskać zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych oraz                 z tytułu podjęcia pracy w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy,

11. pobierać zasiłek dla bezrobotnych,

12.uzyskać skierowanie z urzędu pracy do pracy do pracodawcy otrzymującego grat, świadczenie aktywizacyjne, refundację składek na ubezpieczenie społeczne albo dofinansowanie wynagrodzenia;

13.uzyskać bon szkoleniowy, stażowy, stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, staż  oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia, stażu (dot. bezrobotnych do 30 roku życia)

14.uzyskać bon zatrudnieniowy (dot. bezrobotnych do 30 roku życia)

15.uzyskać bon na zasiedlenie, w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (dot. bezrobotnych do 30 roku życia).

IX. Poszukujący pracy jest pozbawiany statusu, gdy:

1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;

2.  nie stawił się w w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a urzędem, i nie powiadomił           w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;

3. nie podjął przygotowania zawodowego albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu,                       o którym mowa    w art. 40 ust. 3a;

 4.  złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy- pozbawienie statusu poszukującego następuje od dnia złożenia wniosku;

5. pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym                    w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. b i c  oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa;

6. Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w pkt. 1-3, następuje na okres 120 dni odpowiednio:

-  po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;

-  od dnia niestawiennictwa;

-  od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w punkcie 3.

7. Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w pkt. 5, następuje od dnia zaistnienia zdarzenia,                  o którym mowa w tym przepisie.

X. Po spełnieniu ustawowych przesłanek osoba poszukująca pracy może:

1. zostać skierowana do wykonywania prac interwencyjnych, odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych (dotyczy poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu),

2. uzyskać sfinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych (dotyczy poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu),

3.uzyskać zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych oraz z tytułu podjęcia pracy w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy (dotyczy poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu),

4. uzyskać sfinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych (dotyczy poszukujących pracy będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy). 

 

 

Wytworzył:
Ewa Kowalczyk <br> Dział ds. ewidencji i świadczeń
Udostępnił:
Bentkowski Marek
(2004-08-05 09:41:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Solata Jakub
(2019-06-17 07:41:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki