Kontrole rok 2008

 

ROK 2008 

W dniach 24-27.11.2008 r. przeprowadzono kontrolę problemową przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

w zakresie oceny wdrożenia standardów usług rynku pracy.
W wystąpieniu pokontrolnym zalecono:

  1. W dalszym ciągu czynić starania w celu zatrudnienia brakujących pracowników aby zgodnie z rozporządzeniami w pełni realizować usługi rynku pracy.
  2. Zapewnienie warunków poufności prowadzonych rozmów w ramach usługi poradnictwa zawodowego.
  3. Wprowadzenie w Kartach rejestracyjnych adnotacji dot. usług rynku prac, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów rynku pracy.
  4. Realizowanie czynności związanych ze szkoleniem z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 


W dniach 21-24.10.2008 r. przeprowadzono kontrolę przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Eurokadry – nowe standardy w katowickim urzędzie pracy” – Poddziałanie 6.1.2 – nie stwierdzono uchybień.

 


W dniach 26-29.08.2008 r. przeprowadzono kontrolę przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Aktywność – krok w stronę pracy” – Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Działania 6.1 PO KL – nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

 


W dniach 17, 18, 19, 23 i 24 czerwca 2008 r. przeprowadzono postępowanie kontrolne przez Urząd Miasta w Katowicach Wydział Działalności Gospodarczej

obejmujące następujący zakres tematyczny:

1. Kontrola dochodów i przychodów Powiatowego Urzędu Pracy - za 2007 r.

2. Kontrola dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz przestrzegania realizacji procedur kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach – w wykonaniu §3 pkt 1 Zarządzenia Nr 764/2008 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. – za okres od 1 stycznia do dnia zakończenia kontroli

3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli wydatków oraz realizacji procedur kontroli w PUP przeprowadzonej 15.11.2007 r.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Działalności Gospodarczej wskazują na zaistnienie niewielkich nieprawidłowości, które wymagają drobnych korekt i drobnych zmian w organizacji pracy.

Polecono wdrożenie zaleceń do dnia 4 sierpnia 2008 r.

Zalecono:

  1. Ujednolicenie sposobu rozliczania bilingów za przeprowadzone rozmowy zarówno służbowe jak i prywatne. Na każdym wykazie rozmów przeprowadzonych w danym miesiącu powinien widnieć podpis pracownika, który te rozmowy przeprowadził, data dokonania rozliczenia, a pozycje z kwotami za prywatne rozmowy należy podkreślić lub odfajkować oraz wpisać sumę do zapłaty, którą dla pewności przeliczyć kilkakrotnie tak aby stanowiła rzeczywistą kwotę do zapłaty.

  2. Zwrócenie uwagi pracownikom na to, aby opisując fakturę i wpisując podstawę wydatku, każdorazowo sprawdzali w przepisach prawnych i aktach normatywnych jej poprawność.

  3. Przeanalizowanie i rozważenie problemu udziału w komisji kontrolującej osób, które dokonują kontroli wewnętrznych w swoich, nadzorowanych komórkach organizacyjnych, tak by doprowadzić do tego aby kontrola ta była bezstronna i jak najbardziej obiektywna.

Ponadto z należytą starannością sporządzać protokoły z kontroli wewnętrznych tak, aby znajdowały się w nich wszystkie elementy jakie powinien zawierać protokół, a które to elementy szczegółowo wskazane są w § 26 Regulaminu kontroli wewnętrznych PUP.

 

 

W dniu 19.05.2008 r. przeprowadzono kontrolę


dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych przez PIP z Katowicach, wydano decyzje stwierdzające przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 


W dniach 8-9 maja 2008 r. przeprowadzono kontrolę doraźną przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


 

w związku z wniesionym pismem w zakresie przestrzegania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach obowiązujących przepisów prawnych dot. przyznawania bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej, nie stwierdzono nieprawidłowości.W dniach 7-9 maja 2008 r. przeprowadzono kontrolę końcową przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektów realizowanych zgodnie z zawartymi umowami: S/1.2a/45/06/U/5/06, S/1.3a/39/06/U/31/06, w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

  

 

W dniach 08-09 stycznia 2008r. została przeprowadzona kontrola:

kontrola prawidłowości zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie bezrobotnej odbywającej staż u pracodawcy. Zalecono zaktualizować regulamin określający warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz zobowiązać pracowników PUP aby w prowadzonej korespondencji z klientami należycie i wyczerpująco informować strony o okolicznościach faktycznych  i prawnych.

  

W  dniach 8-14.lutego 2008r. została przeprowadzona kontrola:

 

kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych, dotyczących naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze. Kontrola objęto okres od 07.08.2005r. do dnia kontroli. Stwierdzono,iż tryb postępowania w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze przyjęte do stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Wytworzył:
Anna Łyczko <br> Referat ds. organizacyjno-administracyjnych
Udostępnił:
Lech Krzysztof
(2008-06-17 10:33:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2012-10-24 10:41:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki