Kontrole rok 2007

 
ROK 2007


W I kwartale 2007 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole:

  • kontrola problemowa w dniach 15-20 lutego 2007 r. w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz udzielania informacji klientom urzędu przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W toku  postępowania kontrolnego zalecono rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy w dniu przedłożenia wymaganych dokumentów, po poświadczeniu przez bezrobotnych lub poszukujących pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych na karcie rejestracyjnej


  • kontrola problemowa w dniach 16-19 lutego 2007 r. oraz 21-22 lutego 2007 r. w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz prawidłowości wydawanych decyzji przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości.

 W toku kontroli zalecono:

- przestrzeganie art 7 Kpa poprzez rzetelne prowadzenie postępowania wyjaśniającego, tj sporządzanie protokołów z podjętych w postępowaniu czynności,  przyjmowanie oświadczeń odbieranych stronom i przez nie podpisanych oraz zaświadczeń właściwych organów
- wydawanie w postępowaniu prowadzonym w trybie wznowienia postępowania decyzji zgodnych z art. 151§ 1 pkt 2 Kpa
- prawidłowe powoływanie podstawy prawnej w decyzjach przyznających zasiłek bezrobotnemu, który zarejestrował się po odbyciu zasadniczej służby wojskowej
- wydawanie decyzji w oparciu o prawidłowe ustalenia faktyczne
- w decyzjach wydawanych na podstawie art. 76 ust. 7 Ustawy o promocji zatrudnienia (...) formułowanie orzeczeń wynikających z katalogu zawartego w art.9 ust. 1 pkt. 14 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  w tym orzekanie o umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń
- doręczanie decyzji stronom najwcześniej w dniu utraty (lub nabycia) określonego prawa
- dochodzenie należności za szkolenie przez skierowanie sprawy na drogę cywilnego postępowania sądowego w sytuacji, gdy strona ukończyła kurs i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym o ile Urząd ustali niewywiązywanie się bezrobotnego z warunków umowy zawartej w związku ze skierowaniem na kurs
- przeprowadzenie właściwego postępowania wyjaśniającego na okoliczność zdawania egzaminu w sytuacji, gdy strona ukończyła kurs i zdał egzamin z wynikiem negatywnym: gdy zachodzą przesłanki z art. 76 ust. 2 pkt  4 Ustawy o promocji zatrudnienia (...)- wydanie decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, gdy natomiast takich przesłanek brak, a Urząd jest przekonany o nierealizowaniu przez bezrobotnego warunków umowy zawartej w związku ze skierowaniem na kurs – dochodzenie należności za szkolenia przez skierowanie sprawy na drogę cywilnego postępowania sądowego
- przestrzeganie art 35 i36 Kpa poprzez terminowe załatwienie spraw
- dokładne kontrolowanie sentencji i uzasadnienia wydawanych decyzji, dokonanie sprostowania decyzji w odpowiednim trybie
- wydawanie decyzji o utracie statutu osoby bezrobotnej z precyzyjnym wskazaniem przesłanki utraty  tego statutu
- prawidłowe prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym żądanie właściwego udokumentowania przez strony zgłaszanego faktu podjęcia zatrudnienia (lub na przykład studiów w systemie dziennym)

W II i III kwartale 2007 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole:

  • kontrola  w dniach 30.05-01.06.2007r. wydatków oraz przestrzegania realizacji procedur kontroli w Powiatowym Urzędzie pracy w Katowicach przeprowadzona przez Inspektorów Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Katowicach. Kontrola dokumentacji nie ujawniła żadnych błędów proceduralnych.

W toku kontroli polecono:

-  zwracać szczególną uwagę na zawierane umowy z kontrahentami, zawłaszcza jeśli chodzi o dokładne sprawdzenie, czy każda z zainteresowanych stron podpisała umowę,
- stosować z należytą starannością zapisy Zarządzenia Nr 22 Dyrektura PUP z dnia 29 lipca 2005r. ustanawiającego Regulamin Kontroli Wewnętrznej w tym: bezwzględnie stosować zapisy §§ 11 i 12 Rozdziału III Regulaminu Kontroli Wewnętrznej PUP oraz bezwzględnie przestrzegać zapisu §25 pkt 2b Regulaminu Kontroli Wewnętrznej PUP, który mówi iż treść protokołu stanowi podstawę do wydania wystąpienia pokontrolnego,
- każdą fakturę nawet gdy jest kserokopią oryginału bezwzględnie opisywać podstawą wydatku, która winna wskazywać na zastosowany konkretny artykuł ustawy prawo zamówień publicznych
- na fakturze wpisać numer umowy, jeśli wydatek z takowej wynika

  • kontrola wykorzystania środków publicznych na szkolenia bezrobotnych w latach 2005-2007 (do dnia zakończenia kontroli) przez kontrolera Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność PUP  w zakresie  objętych kontrolą, pomimo stwierdzonego uchybienia. Zalecono podjęcie skuteczniejszych działań w celu wyegzekwowaniu zwrotu kosztów realizowanych szkoleń od osób zobowiązanych do zwrotu tych kosztów.


W IV kwartale 2007 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole:

  • kontrola dochodów i wydatków oraz przestrzegania realizacji procedur kontroli w Powiatowym Urzędzie pracy w Katowicach przeprowadzona przez Inspektorów Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Katowicach. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

W toku kontroli polecono:

- w przypadku nie otrzymania etatu na utworzenie w PUP stanowiska ds. kontroli wewnętrznej w Referacie ds. organizacyjno-administracyjnym dokonać z dniem 1 stycznia 2008r. zmiany zapisu §§ 11 i 12 Rozdziału III Regulaminu Kontroli Wewnętrznej PUP,
- stosować się do zapisów art.8 ust. 2,3,4,5,6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Z 2001 Nr 112, poz. 1198 z poźń. zm.) dokonując na bieżąco aktualizacji informacji umieszczanej na BI

 

Wytworzył:
Anna Łyczko <br> Referat ds. organizacyjno-administracyjnych
Udostępnił:
Lech Krzysztof
(2008-06-17 10:37:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2012-10-24 10:23:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki