Kontrole rok 2014

 

ROK 2014

 


„Kontrola  przeprowadzona w okresie od 21.07.2014 r. do 08.09.2014 r. przez zespół kontrolny  pracowników Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice w zakresie prowadzenia  przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej .


Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznej na stronach BIP przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice oraz sprawdzenie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych wystosowanych do miejskich jednostek organizacyjnych w następstwie kontroli przeprowadzanych przez Wydziału Audytu i Kontroli w latach 2010-2014.
Kontrolą objęto również obszar związany z pełnieniem nadzoru nad aktualnością informacji dotyczących   miejskich jednostek organizacyjnych zawartych na stronie BIP UM Katowice, przez wydziały nadzorujące.

Nieprawidłowości i uchybienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach:
strona nie zawiera adresu redakcji strony podmiotowej BIP.
Wykonanie zaleceń:
brakujący adres redakcji strony podmiotowej BIP został uzupełniony.”


Kontrola realizacji projektu „Aktywność – krok w stronę pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL, przeprowadzonej w tut. Urzędzie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniach 02-05.12.2014r.

 

Ocena kontrolowanej działalności: projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

Zalecenia pokontrolne dotyczące:

Dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu:

IP2 informuje, iż zapisy Rozdziału 3.6 obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wskazują na zakres wymaganych informacji, które powinny zostać zawarte w deklaracji uczestnictwa w projekcie. Jedną z tych informacji jest pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W dokumencie tym celowo nie wskazano, iż na uczestniku projektu spoczywa odpowiedzialność karna za złożenie oświadczenia niezgodnie z prawdą. Zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki brak jest możliwości pociągnięcia uczestnika projektu do odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.) również nie przewidują takiej możliwości. W związku z powyższym stosowanie takiego zapisu w treści deklaracji uczestnictwa w projekcie nie znajduje prawnego uzasadnienia. Mając powyższe na uwadze IP2 zaleca, aby w trakcie realizacji przyszłych projektów przestrzegali Państwo zapisów dotyczących kwestii stosownego wzoru deklaracji uczestnika projektu, zgodnie z obowiązującymi dokumentami programowymi w tym zakresie.

Wytworzył:
Agnieszka Borówka-Kaczkowska
(2014-05-13)
Udostępnił:
Solata Jakub
(2014-05-13 13:19:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kęsiak Ireneusz
(2015-05-19 14:48:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki