Kontrole rok 2012

ROK 2012

 

  • Kontrola przeprowadzona w terminie 01-03.08.2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w katowicach w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu "Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy" w ramach Działania 6.1 Poprawa dostepu do zatrudenienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stwierdzono: system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawodłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia..

 

  • Kontrola przeprowadzona 12.09.2012 r. przez Archiwum Państwowe w Katowicach.

  

Podczas kontorli nie stwierdzono uchybień w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego. Zastrzeżenia budzi zawilgocona ściana w pomieszczeniu Nr 2, z któej odpada tynk.

 

Przekazano następujące zalecenie:

 

1. Usunąć ze ścian pomieszczenia Nr 2 archiwum zakładowego zawilgocenie.

 

Termin wykonania : do 30.06.2013 r.

 

  • Kontrola sanitarna przeprowadzona w okresie 24.07.2012 r. - 31.07.2012 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.

  

Należy poprawić stan sanitarnohigieniczny.

 

Zarządzono:

 

1.Odnowić przez pomalowanie ściany w pomieszczeniach pracy na niskim parterze:

a) pomieszczenia ze stanowiskami biurowymi (przeszklone boksy)

b) archiwum

2. Odnowić przez pomalowanie ściany w jadalni dla pracowników na niskim parterze

3. Odnowić przez pomalowanie ściany w korytarzu na niskim parterze

 

Termin wykonania : 30.06.2013 r.

 

  •  Kontrola problemowa przeprowadzona w okresie 28.06.2012 r. - 03.07.2012 r. przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w zakresie oceny prawidłowości wydawanych orzeczeń administracyjnych i przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy.

 

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

 

Zalecono:

 

1. przyznawanie statusu bezrobotnego z dniem zgłoszenia osoby bezrobotnej z kompletem dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem uprawnienia wynikającego z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 26.11.2004 r. (Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.) oraz zasad postępowania administracyjnego określonych w art. 6, 7, 8 oraz 9 K.p.a.;

2. utrwalanie wyjaśnień w formie protokołu w obecności osoby, która dokonuje określonej czynności w toku postępowania administracyjnego z zachowaniem wymogów określonych w art. 68 K.p.a. oraz zasad postępowania administracyjnego określonych w art. 8 i 10 K.p.a.;

3. wszczynanie postępowania w trybie art. 145 K.p.a. wyłącznie w sprawach zakończonych decyzją ostateczną;

4. stwierdzanie w sentencji orzeczenia, że decyzja objęta wznowieniem postępowania została wydana z naruszeniem prawa, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 151 § 2 w związku z art. 146 K.p.a.;

5. stosowanie art. 151 § 1 pkt 1 K.p.a , gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego ustalono, że brak jest podstaw do uchylenia decyzji objętej wznowieniem postępowania, na podstawie art. 145 K.p.a.;

6. wydawanie decyzji administracyjnych, ze szczególną dbałością o zastosowanie prawidłowej podstawy prawnej, adekwatnej do ustalonego stanu faktycznego i prawnego.

 

Zalecono również przeprowadzenie szkolenia pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań objętych kontrolą w zakresie przepisów procedury administracyjnej.

 

  • Kontrola ZUS- Kontrola – przeprowadzona przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniach: 20.04.2012 r. - 18.05.2012 r.


Zakres kontroli:


1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

 

Kontrola wykazała różnicę w zakresie składek na Fundusz Pracy. W wyniku kontroli dokumentacja została skorygowana i przesłana drogą elektroniczną do ZUS.

 

  • Kontrola doraźna dot. sprawdzenia prawidłowości postępowania Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w sprawie zwrotu kosztów refundacji doposażenia stanowisk pracy przyznanych umową (...) zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz innych aktów wykonawczych przeprowadzona w dniach od 23 do 26 marca 2012 r. w tut. Urzędzie przez Śląski Urząd Wojewódzki.

 

W trakcie przeprowadzonej kontroli w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

  • Kontrola – czynności sprawdzające - przeprowadzona przez inspektora kontroli skarbowej w dniach 16, 20, 22.02.2012 r.
     

Zakres kontroli:

 

Prawidłowość i rzetelność dokumentów dotyczących transakcji przeprowadzonych w latach 2006-2007 z firmą XXX.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Solata Jakub
(2012-05-10 13:49:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2012-10-24 12:46:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki