Status Jednostki


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach działa na podstawie:

 

  • art. 36 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526)
  • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną powiatu.


Aktami wewnętrznymi są Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach wydawane są decyzje w sprawach o:


a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium lub dodatku aktywizacyjnego,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, dodatku aktywizacyjnego, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia lub pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy

Wytworzył:
Agnieszka Borówka-Kaczkowska <br> Referat ds. organizacyjno-administracyjnych
Udostępnił:
Bentkowski Marek
(2004-07-27 10:30:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Bryłka Dawid
(2022-10-25 09:41:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki