Kontrole rok 2022

Kontrola przeprowadzona w dniach 20 – 26 października 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Pośpiecha 14 w Katowicach przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w 2021 roku zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

Ocena ogólna:

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, gdyż stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie przekroczyły założonego progu istotności.

Zalecenia:

  • przestrzegać terminu 7 dni roboczych na wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 88z ust. 4 ustawy,
  • w każdej sytuacji, w której prowadzone postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, umorzyć postępowanie w drodze wydania decyzji zgodnie z art. 105 Kpa.

 

  1. związku z powyższym została uaktualniona procedura: Postępowanie przy wpisywaniu do ewidencji oświadczeń – oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w której dokonano wymaganych zaleceń.
Wytworzył:
Agnieszka Borówka-Kaczkowska
Udostępnił:
Solata Jakub
(2023-05-04 10:09:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Solata Jakub
(2023-05-04 10:12:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki