Kontrole rok 2020

 

Wizyta monitoringowa przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach  w terminie 17.06.2020r. – 26.08.2020r.

Numer projektu: POWR.01.01.01-24-0027/18-00

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV)”

Miejsce przeprowadzenia wizyty:

Wizytę monitoringową w ramach projektu przeprowadzono w formie wywiadu telefonicznego z 10 uczestnikami projektu.

Nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

Nie wydano zaleceń.


Kontrola planowa w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób  30+” realizowana w ramach  Poddziałania 7.1.3 RPO WSL przeprowadzana przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Katowicach od 16.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta Katowice (Beneficjent), ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, ul. Pośpiecha 14 – Realizator projektu

W wyniku  przeprowadzonej kontroli projektu nie wykryto błędów o charakterze systemowym.

1. Rozbieżności danych uczestników projektu zawartych w systemie teleinformatycznym LSI  w stosunku do danych zawartych w wersji papierowej dokumentacji.

Zalecenia pokontrolne i rekomendacje:

„IP zaleca, na przyszłość  by dochowali Państwo należytej staranności dokonując czynności związanych z wprowadzaniem danych osobowych uczestników projektu do systemów informatycznych. Dodatkowo IP zaleca, aby przekazali Państwo wraz ze sprawozdaniem z realizacji niniejszych Zaleceń informację o sposobie wykorzystania uwag w zakresie, o którym mowa powyżej.”

Ocena systemu/projektu według kryteriów:

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, dokonano oceny systemu/projektu zgodnie z następującym schematem:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.


03.02.2020 r. – 31.03.2020 r. – czynności audytowych w obszarze: „Świadczenia usług ochrony osób i mienia w jednostkach budżetowych miasta” przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice

Zakresem podmiotowym realizowanego zadania audytowego zostały objęte wybrane jednostki budżetowe miasta.

Okres objęty audytem: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.


- Na podstawie Upoważnienia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wszczęty został  w Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach audyt  w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, dotyczący   projektu nr POWR.01.01.01-24-0027/18,  pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice."

  • Badaniem zostały objęte wnioski o płatność nr: POWR.01.01.01-24-0027/18-003 iPOWR.01.01.01-24-0027/18-004. 

  • Przewidywany termin zakończenia audytu – 15.02.2021 r.

  • Sporządzono protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 26.05.2020 r. do 14.09.2020 r. (z przerwami) u Beneficjenta:nazwa podmiotu: MIASTO KATOWICE/POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH


27.08.2020 r.- w zakresie prawidłowego stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem przez starszego inspektora pracy działającego w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach:

Stosowanie adekwatnych środków ograniczających ryzyko narażenia na czynnik biologiczny SARS–CoV–2

Brak zaleceń.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paluch Damian
(2020-09-25 09:41:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Paluch Damian
(2021-05-18 15:04:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki