Kontrole rok 2021

- Kontrola przeprowadzona w dniach 08.12.2021 r. - 14.12.2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Pośpiecha 14 w Katowicach przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych.

Przedmiot kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków Funduszu Pracy na organizację szkoleń osób zarejestrowanych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

 

Kontrolą objęto okres:

od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

 

Ocena ogólna:
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, gdyż stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie przekraczały założonego progu istotności.

Zalecenia:
Uwzględnić w regulaminie wewnętrznym wszystkie okoliczności mające wpływ na negatywne rozpatrzenie wniosku

 

Pismem z dnia 14.03.2022 r. nr PS.0910.1.2022.BKK Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach poinformował Śląski Urząd Wojewódzki, że w związku z zaleceniami w Wystąpieniu pokontrolnym, wprowadził zmiany w Regulaminie określającym warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym, grupowym lub w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w części dotyczącej Warunków skierowania na szkolenie w trybie indywidualnym, w zakresie naboru i rozpatrywania wniosków o przeszkolenie.


- Wizyta monitoringowa pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu pn. „Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

 

Termin: 30.06.2021 r. – 31.08.2021 r. oraz 25-30.10.2021 r.

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Brak zaleceń.


- Kontrola Płatnika składek przeprowadzona przez Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Termin kontroli:

 

28.10.2021 r. – 29.11.2021 r.

 

Zakres kontroli:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.   

 

W związku z przeprowadzoną kontrolą dokonano korekt raportów DRA, RCA ,RSA dot. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zdrowotne finansowane z budżetu państwa oraz składek na Fundusz Pracy, skorygowano kody wypłaconych zasiłków.

 

ZUS zweryfikował i zaakceptował dokonane korekty.


- Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL

w dniach 30.06.2021 r. – 22.11.2021 r.

 

Stwierdzone nieprawidłowości i/ lub uchybienia, w tym o charakterze systemowym:

Wartości docelowe wskaźników specyficznych nie zostały osiągnięte na zaplanowanym poziomie.

 

Zalecenia pokontrolne i rekomendacje:

IP rekomenduje, aby w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych Beneficjent zadbał o realizację wskaźników specyficznych na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.

 

Ocena systemu/projektu według kryteriów:

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, dokonano oceny systemu/projektu zgodnie z następującym schematem:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.


- Audyt sprawdzający Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice zaleceń sformułowanych w Sprawozdaniu z przeprowadzonego w okresie  3.02.2020 r. do 31.03.2020 r. zadania audytowego Nr 2/2020 pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w jednostkach budżetowych miasta”

 

Pismem z dnia 14.10.2021 r. udzielono odpowiedzi do Urzędu Miasta Katowice.

 

26.10.2021 r. wpłynęła do tut. Urzędu Notatka informacyjna z dnia 20.10.2021 r. z czynności sprawdzających wykonanie zaleceń poaudytowych, w której stwierdzono, że zalecenia dot. PUP zostały zrealizowane.


 • Kontrola projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV) realizowanego w ramach  Poddziałania 1.1.1 POWER przeprowadzana przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Katowicach od 30.06.2020 r. do 20.05.2021 r. – kontrola Covid-19

 

 • Numer projektu:

 

 • WND-POWER.01.01.01-24-0027/18

 

 • Zakres kontroli:

 

 • Prawidłowa i efektywna realizacja projektu zgodnie z zawartą umową oraz aneksami. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m. in. dokumentacji dotyczącej zgodności rzeczowej realizacji projektu oraz prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci, personelu projektu, kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, form wsparcia, rozliczeń finansowych, personelu projektu, stosowania odpowiednich procedur przy wyborze dostawców i wykonawców usług, zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami unijnymi, archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu, działań promocyjno – informacyjnych. 
 • W wyniku  przeprowadzonej kontroli projektu nie wykryto błędów o charakterze systemowym.
 • Zalecenia pokontrolne i rekomendacje:
 • „1. Zgodnie z zapisami §15 pkt. 1 Beneficjent zobowiązany jest do udostępnienia w systemie SL 2014 danych dotyczących uczestników przyjętych do projektu. Wobec powyższego Instytucja Pośrednicząca zaleca uzupełnienie systemu o dane wyżej wymienionych osób. Jednocześnie należy dokonać przeglądu danych wprowadzonych do systemu SL dotyczących osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii Covid – 19 i dokonać ich ewentualnej korekty. Na etapie zatwierdzania wniosku o płatność końcową Instytucja Pośrednicząca dokona przeglądu danych wprowadzonych do systemu SL.
 • 2. Instytucja Pośrednicząca zaleca sporządzanie umów zawieranych na potrzeby realizacji staży zawodowych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z zapisów umowy o dofinansowanie, w szczególności w zakresie zapewnienia wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu Instytucji Pośredniczącej oraz innym uprawnionym do tego podmiotom. Zalecenie należy wdrożyć  w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków EFS”.
 • Ocena systemu/projektu według kryteriów:
 • W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, dokonano oceny systemu/projektu zgodnie z następującym schematem:
 • Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

 

Pismem z dnia 01.10.2021 r. nr PS.5026.1.5.2021.EK tut. Urząd zaakceptował ustalenia zawarte w Informacji pokontrolnej i poinformował iż:

 1. Uzupełniono w systemie SL 2014 udział osób w projekcie.
 2. Podczas realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków EFS, umowy zawierane na potrzeby realizacji projektu będą uzupełniony o zapis dot. zapewnienia wglądu do wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu Instytucji Pośredniczącej oraz innym uprawnionym do tego podmiotom.”

 


Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach 17.02.2021 r. - 25.02.2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Pośpiecha 14 w Katowicach przez pracowników Wydziału Audytu
i Kontroli Urzędu Miasta Katowice

Temat kontroli:

Organizacja systemu pomocy oferowanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.

 

Kontrolą objęto okres:

2020 (kwiecień) – 2021 (do dnia kontroli)

 

W związku z ustaleniami kontroli polecono wyeliminowanie stwierdzonych uchybień oraz ryzyk poprzez:

1.Zwiększenie nadzoru i kontroli nad obszarem weryfikacji składanych wniosków w ramach tarczy antykryzysowej przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, mając na uwadze możliwe nadużycia celem pozyskania środków finansowych niezgodnie z prawem.

2.Przestrzeganie § 3 umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
i podjęcie stosownych działań celem przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców
w zakresie przestrzegania postanowień umowy, wydatkowania środków, zgodnie
z warunkami określonymi w umowie lub we wniosku oraz w zakresie właściwego udokumentowania oraz wykorzystania tych środków.

3.Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka
w obszarach, w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).

 

Odpowiedzi tut. Urząd udzielił pismem z dnia 24.03.2021 r. nr PI.0910.1.2021.KOW

 

 • W nawiązaniu do w/w odpowiedzi wpłynęła informacja z Urzędu Miasta Katowice dot. kontroli doraźnej w PUP z 06.04.2021  nr AK-II.1711.4.2021.ES.
Wytworzył:
Udostępnił:
Paluch Damian
(2021-05-18 14:26:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Bryłka Dawid
(2022-03-23 09:05:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki