☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Refundacja kosztów opieki

 

 

PUP logo

               

Refundacja kosztów opieki

Urząd na wniosek osoby bezrobotnej posiadającej co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, może po udokumentowaniu poniesionych kosztów refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobą zależną.

 

Refundacja kosztów opieki następuje do wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty lub na osobę zależną.

 

O refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobą zależną może wnioskować osoba uprawniona na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która spełnia następujące warunki:

  • podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;

  • na podstawie skierowania przez powiatowy urząd pracy odbywa staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie;

  • osiągnęła z tytułu podjęcia zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub odbywania stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia miesięcznie przychód w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Refundacja kosztów opieki przysługuje przez faktyczny okres trwania umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy lub na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia.

 

Osobie, która z własnej winy przerwie zatrudnienie u pracodawcy, wykonywanie innej pracy zarobkowej, staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie nie przysługuje refundacja kosztów opieki począwszy od miesiąca, w którym przerwała udział we wskazanej formie pomocy.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska <br> Referat ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
Udostępnił:
Batko Dawid
(2009-04-02 12:17:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kęsiak Ireneusz
(2014-08-13 13:08:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 474447