☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania

 

 

PUP logo

                     

 

Zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania

Urząd może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub odbywania szkolenia.

Urząd może dokonywać zwrotu osobie bezrobotnej kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

Urząd może dokonywać zwrotu osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kosztu przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te osoba uprawniona została skierowana przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

Urząd może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Urząd może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy w formie zwrotu, poniesionych przez bezrobotnego kosztów przejazdu na egzamin, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


O zwrot kosztów przejazdu może wnioskować osoba uprawniona, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową /… oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych/, staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe dorosłych lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i dojeżdża do tych miejsc;

  2. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Urząd może wyrazić zgodę na sfinansowanie w formie zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie w całości lub części, poniesionych przez skierowanego bezrobotnego lub pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, lub osobę, o której mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

Urząd może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwrotu kosztów zakwaterowania w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie.

 

O zwrot kosztów zakwaterowania może wnioskować osoba uprawniona, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową /… oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych/, staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe dorosłych, poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;

  2. mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;

  3. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

 

Urząd finansuje w formie zwrotu koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, pracownika oraz osoby wykonującej inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, oraz osoby poszukującej pracy, o której mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skierowanej na szkolenie, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska <br> Referat ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
Udostępnił:
Batko Dawid
(2009-04-02 12:13:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kęsiak Ireneusz
(2014-08-13 13:07:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 474447