☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Staże u pracodawców

PUP logo

Staże u pracodawców

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Starosta może skierować osoby bezrobotne do odbycia stażu na okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Podstawą do zawarcia umowy stażowej z Organizatorem jest złożenie w urzędzie odpowiedniego wniosku. Staż odbywa się według ustalonego w umowie programu.

 

Organizator zobowiązany jest do:

 1. zapoznania bezrobotnego z programem stażu, z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 2. zapewnienia bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,
 3. zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 4. szkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy,
 5. przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 6. zapewnienia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,
 7. niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informowania Urzędu o przypadkach nie podjęcia lub przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 8. niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu, wydania bezrobotnemu opinii, zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,
 9. niepowierzania w okresie odbywania stażu bezrobotnej w ciąży czynności lub zadań w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz w porze nocnej,
 10. przedkładania do Urzędu oryginałów list obecności bezrobotnego odbywającego staż nie później niż do 5- go dnia po zakończeniu każdego miesiąca stażu.

 

Osobie bezrobotnej odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator obowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

W okresie odbywania stażu u organizatora osoba bezrobotna w przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7 ustawy dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia, na podstawie którego urząd wypłaci stypendium. Nieprzedstawienie odpowiednio zaświadczenia lekarskiego albo wydruku zaświadczenia lekarskiego w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

 

Urząd pracy na wniosek Organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii Organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

 1. nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
 2. naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
 3. usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Okoliczności wskazujące na naruszenie podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy winny być wykazane dokumentem lub oświadczeniem świadków.

 

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Urząd może wyrazić zgodę na odbywanie stażu w systemie pracy zmianowej jednakże z pominięciem pory nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasy pracy.

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.

 

W przypadku nieukończenia stażu z własnej winy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia stażu będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej osoba bezrobotna:

 1. jest zobowiązana do zwrotu kosztów stażu poniesionych przez powiatowy urząd pracy,
 2. zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego.

 

Kosztem stażu jest:

 1. koszt przejazdu, a w przypadku gdy staż odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, także koszt zakwaterowania i wyżywienia;
 2. koszt badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych.

 

W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

 

            

 

Wytworzył:
Joanna Jurkowska <br> Referat ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
Udostępnił:
Batko Dawid
(2009-04-02 10:06:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Solata Jakub
(2015-12-29 13:44:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 474447