Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Niedziela 25.06.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

PUP logo

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła lub producent rolny. Refundacja poniesionych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może nastąpić do wysokości 6 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień podpisania umowy.

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła lub producent rolny, zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć wniosek do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

 

Podstawą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego do:

  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,

  • utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,

  • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego następuje po:

  1. przedłożeniu przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę lub producenta rolnego rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych zgodnie z przeznaczeniem od dnia zawarcia umowy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz przedstawienie oryginałów (do wglądu) i kserokopii faktur lub rachunków wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. Zestawienie, o którym mowa nie może zawierać wydatków, na finansowanie których Wnioskodawca otrzymał wcześniej środki publiczne,

  2. przeprowadzeniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach kontroli utworzonego stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia,

  3. zatrudnieniu przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę lub producenta rolnego skierowanego bezrobotnego i przekazaniu Urzędowi kopii umowy o pracę w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Urząd przeprowadza kontrolę utworzonego stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia przed skierowaniem osoby bezrobotnej i dokonaniem wypłaty refundacji.

 

Refundacja następuje po spełnieniu powyższych warunków, weryfikacji przedłożonego Urzędowi rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz spełnieniu innych warunków umowy, w terminie 14 dni od dnia przekazania Urzędowi kopii umowy o pracę zawartej ze skierowanym bezrobotnym w formie przelewu środków na rachunek bankowy.

Refundacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła, producent rolny zobowiązany jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji oraz udokumentowania dokonanego zwrotu poprzez przedstawienie oryginałów (do wglądu) i kserokopii składanych do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację oraz nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych, a także w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Wnioskodawca dokonuje zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:

  1. złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

  2. naruszenia innych warunków umowy.

 

W przypadku nie zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy lub nie utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc de minimis i jest przyznawana na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

W związku z powyższym pracodawca może otrzymać pomoc w formie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jeżeli w okresie roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat przed złożeniem wniosku nie otrzymał pomocy de minimis w wysokości przekraczającej 200.000 EURO (w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100.000 EURO).

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Referat ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
Udostępnił:
Krzysztof Lech
(2008-03-06 14:36:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ireneusz Kęsiak
(2014-08-13 13:39:56)
 
 
ilość odwiedzin: 1042030

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X