Poradnictwo zawodowe

 

Poradnictwo Zawodowe i Klub Pracy
W Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach realizowane są usługi poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
W warunkach konkurencyjnego rynku pracy, bardzo ważną umiejętnością jest podejmowanie właściwych decyzji w swoich sprawach zawodowych dotyczących wyboru zawodu, miejsca pracy, kierunku i poziomu dalszego kształcenia czy doskonalenia już nabytych umiejętności. Niezbędną w tym zakresie fachową pomoc bądź poradę można uzyskać w ramach usług doradczych, które świadczone są w formie porad indywidualnych i grupowych.


Indywidualne poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy:
- porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji oraz podjęcie zatrudnienia,
- informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia lub kształcenia zawodowego,
- diagnozowaniu indywidualnych predyspozycji psychofizycznych dotyczących przydatności zawodowej,
- organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych przygotowujących do samooceny posiadanych kompetencji zawodowych, zainteresowań o znaczeniu zawodowym oraz planowania ścieżki rozwoju zawodowego


Grupowe poradnictwo jest realizowane w formie warsztatów m.in. pod nazwą „Poznaj siebie”, Samoocena predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testu KZZ”, „Kreowanie własnego wizerunku zawodowego na współczesnym rynku pracy”.


Z usług poradnictwa zawodowego mogą korzystać również pracodawcy w zakresie:
- doboru kandydatów do pracy spośród zarejestrowanych osób
- wspierania rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych


Poradnictwo zawodowe kieruje się następującymi zasadami:
dostępności, dobrowolności, równości oraz bezpłatności w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego wszystkich osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia oraz poufności i ochrony danych osobowych osób korzystających z poradnictwa zawodowego.

Klub Pracy
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy realizowana jest w Klubie Pracy w formie:
- zajęć aktywizacyjnych
- szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. „Szukam Pracy”
- zapewnienia dostępu do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia

Zajęcia i szkolenia w Klubie Pracy odbywają się:
- w klimatyzowanej sali, wyposażonej w odpowiednią bazę dydaktyczno- wizualną
- według określonego programu i harmonogramu
- w grupach kilkunastoosobowych
- pod kierunkiem Lidera Klubu Pracy

Uczestnicy w trakcie zajęć grupowych otrzymują materiały informacyjno-szkoleniowe, mają również możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych dostępnych w sali szkoleniowej.

Wytworzył:
Barbara Kijas - Referat ds. Poradnictwa Zawodowego
Udostępnił:
Bentkowski Marek
(2004-07-30 15:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2012-08-14 13:55:58)