Refundacja składek

 

PUP logo

 

Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

 

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

 

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz

  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

 

Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w spełnienia określonych warunków.

 

Pomoc w ramach jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska <br> Referat ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
Udostępnił:
Bentkowski Marek
(2004-07-28 14:09:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kęsiak Ireneusz
(2014-08-13 13:11:38)