Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Cele utworzenia KFS:

– zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki,
– wspomaganie przekwalifikowania lub aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych osób pracujących,
– poprawa pozycji firm, jak i samych pracowników na rynku pracy.

Kto może korzystać ze środków KFS

O środki z KFS mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji własnych lub kompetencji swoich pracowników.

Pracodawcą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 25 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest:

– jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej,

– osoba fizyczna jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

UWAGA! Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Środki mogą zostać przeznaczone na działania obejmujące:

– określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
– kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
– egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji,
lub uprawnień zawodowych,
– badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Planowane formy kształcenia ustawicznego powinny być zgodne ze specyfiką działalności Pracodawcy oraz adekwatne do zajmowanego lub planowanego do zmiany stanowiska pracy, a ich ukończenie powinno przyczynić się do wzrostu wiedzy, umiejętności zawodowych i zapobiegać utracie zatrudnienia.

Wysokość środków z KFS na kształcenie ustawiczne

Pracodawca na podstawie złożonego wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może otrzymać środki KFS:

– w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

– w przypadku mikroprzedsiębiorstw  – w wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Dysponentem środków z KFS jest minister właściwy do spraw pracy. Minister ustala ogólnokrajowe priorytety wydatkowania środków z KFS oraz limity tych środków na działania powiatowego urzędu pracy wspierające kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Tryb ubiegania się o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Terminy naborów wniosków, kryteria ich oceny, aktualne wzory wniosku oraz załączników,
a także limit środków przeznaczony na realizację wniosków są ogłaszane na stronie internetowej
www.katowice.praca.gov.pl w zakładce „aktualności” oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w siedzibie Urzędu.

Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami naboru nie podlegają rozpatrzeniu.
W pierwszej kolejności rozpatrywaniu podlegają wnioski wpisujące się w wyznaczone na dany rok priorytety wydatkowania środków. Nabory są powtarzane do wyczerpania ustalonego limitu środków.

Przy rozpatrywaniu wniosku o finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS uwzględniana jest:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego  dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy 
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W przypadku złożenia przez Pracodawcę wniosku nie zawierającego załączników, o których mówi § 5 ust. 2 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego tj.:

 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 2. informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 3. kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. programu kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
 5. wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;

– wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest realizowane na podstawie:

 1. art. 69a i  69b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 3. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 4. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r. str. 1).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Solata Jakub
(2014-09-30 21:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Solata Jakub
(2022-09-08 11:34:11)