Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

 

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości

piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

Zwrot kosztów obejmuje:

  • udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,

  • kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest dokonywany po:

  • przedłożeniu przez pracodawcę rozliczenia poniesionych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  • uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku

  • zatrudnieniu na wyposażanym lub doposażanym stanowisku skierowanej osoby niepełnosprawnej

  • przedłożeniu orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność osoby zatrudnionej

  • spełnieniu warunków określonych w zawartej umowie.

 

 

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany dokonać zwrotu środków w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu 36 miesięcy.

 

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) albo w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Udostępnił:
Barański Jordan
(2012-10-02 11:32:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kęsiak Ireneusz
(2014-08-13 13:27:44)