Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą:

  1. nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  2. wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy

– jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

 

Urząd rozpatrując wniosek kieruje się następującymi kryteriami:

  • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
  • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
  • kalkulacja wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
  • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
  • wysokość środków własnych wnioskodawcy;
  • wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku urząd w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy.

W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji urząd zawiera umowę z wnioskodawcą, która określa w szczególności: katalog wydatków, wysokości przyznanej kwoty dofinansowania, formę zabezpieczenia środków oraz zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres 12/24 miesięcy.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym w ramach spółdzielni socjalnej jest wskazanie formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku nie wywiązania się z warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej może stanowić umowa poręczenia (min. 2 poręczycieli), weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków na rachunku bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika oraz jedna ze wskazanych powyżej form zabezpieczenia. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zastrzega sobie prawo weryfikacji liczby poręczycieli w zależności od osiąganego dochodu lub wynagrodzenia oraz kwoty przyznanego dofinansowania. Weryfikacja liczby poręczycieli następuje w trakcie negocjacji warunków umowy.

 

Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,  tym w ramach spółdzielni socjalnej, jest zobowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki zawartej umowy.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania oraz udokumentowania zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku poprzez przedstawienie oryginałów (do wglądu) i kserokopii składanych do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych.

 

W przypadku śmierci Wnioskodawcy w okresie od dnia zawarcia umowy, do dnia, w którym upływają 12/24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu otrzymanych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu liczonego od dnia śmierci Wnioskodawcy do dnia, w którym upływają 12/24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.

 

Przyznane osobie niepełnosprawnej na podstawie zawartej umowy środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym w ramach spółdzielni socjalnej stanowią pomoc de minimis spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) albo w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 

Źródłem finansowania jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym w ramach spółdzielni socjalnej jest Fundusz Pracy – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Udostępnił:
Barański Jordan
(2012-10-02 11:28:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Solata Jakub
(2018-03-22 07:34:31)