Zwrot kosztów przejazdu dla osób niepełnsprawnych

 

Zwrot kosztów przejazdu dla osób niepełnosprawnych

 

Urząd może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub odbywania szkolenia.

Urząd może dokonywać zwrotu osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy nie pozostającej w zatrudnieniu kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

Urząd może dokonywać zwrotu osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kosztu przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te osoba uprawniona została skierowana przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

Urząd może zwrócić osobie niepełnosprawnej bezrobotnej koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Urząd może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy w formie zwrotu, poniesionych przez osobę niepełnosprawną bezrobotną lub poszukującą pracy nie pozostającą w zatrudnieniu koszty przejazdu na egzamin, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Źródłem finansowania zwrotu kosztów przejazdu jest Fundusz Pracy – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Udostępnił:
Barański Jordan
(2012-10-02 11:22:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kęsiak Ireneusz
(2014-08-13 13:21:36)