Przygotowanie zawodowe dorosłych dla osób niepełnosprawnych

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych dla osób niepełnosprawnych

 

Urząd organizuje, inicjuje oraz finansuje przygotowanie zawodowe dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, w celu uzyskania kwalifikacji lub umiejętności zawodowych. Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy zawieranej między urzędem a pracodawcą lub pomiędzy urzędem, pracodawcą a instytucją szkoleniową.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium wynoszące miesięcznie 120% kwoty zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin przygotowania zawodowego wynosi minimum 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

Pracodawcy, z którym urząd zawarł umowę przysługuje jednorazowa premia po zakończeniu tej formy aktywizacji. Ponadto urząd refunduje pracodawcy wydatki poniesione na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą i posiłki niezbędne uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych, w kwocie nie większej niż 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc.

 

Źródłem finansowania przygotowania zawodowego dorosłych jest Fundusz Pracy – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Udostępnił:
Barański Jordan
(2012-10-02 11:20:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2012-10-02 14:50:48)