Prace interwencyjne dla osób niepełnosprawnych

 

Prace interwencyjne dla osób niepełnosprawnych

 

Urząd Pracy w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniego zatrudnienia inicjuje oraz finansuje prace interwencyjne. Do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych mogą być kierowane osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

 

Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Niewywiązanie się z warunku utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji, lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego lub poszukującego pracy.


 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego lub poszukującego pracy przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny lub poszukujący pracy pozostawał w zatrudnieniu.

Pomoc w ramach prac interwencyjnych udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Źródłem finansowania prac interwencyjnych jest Fundusz Pracy – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Udostępnił:
Barański Jordan
(2012-10-02 11:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kęsiak Ireneusz
(2014-08-13 13:19:36)