Staże dla osób niepełnosprawnych

 

Staże dla osób niepełnosprawnych

 

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Starosta może skierować osoby bezrobotne lub poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu na okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

 

Podstawą do zawarcia umowy stażowej z Organizatorem jest złożenie w urzędzie odpowiedniego wniosku. Staż odbywa się według ustalonego w umowie programu.

 

Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy nie pozostającej w zatrudnieniu odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator obowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

 

Czas pracy osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy odbywającej staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego lub poszukującego pracy będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

 

Osoba skierowana nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Urząd może wyrazić zgodę na odbywanie stażu w systemie pracy zmianowej jednakże z pominięciem pory nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasy pracy.

 

W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy nie pozostającej w zatrudnieniu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

 

Źródłem finansowania staży jest Fundusz Pracy – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Udostępnił:
Barański Jordan
(2012-10-02 11:14:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Kęsiak Ireneusz
(2014-08-13 13:17:15)