Stypendium z tytułu podjęcia nauki

 

PUP logo

 

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

 

Osobie bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty stypendium z tytułu podjęcia nauki.

Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie albo oświadczenie składane przez bezrobotnego stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.

 

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Udostępnił:
Barański Jordan
(2012-10-02 10:48:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2012-10-02 14:51:44)