Pożyczki szkoleniowe

 

PUP logo

                     

POŻYCZKI SZKOLENIOWE

 

 

Urząd udziela pożyczki na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

O przyznanie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia może wnioskować osoba poszukująca pracy, o której mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. osoba, która:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;

 4. uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

 5. jest żołnierzem rezerwy;

 6. pobiera rentę szkoleniową;

 7. pobiera świadczenie szkoleniowe w przypadku zwolnienia monitorowanego;

 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

 

O przyznanie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia może wnioskować pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

 

Szkolenie sfinansowane z pożyczki szkoleniowej odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

 

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Urząd nie udzieli pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia jeżeli osoba rozpoczęła szkolenie przed terminem podpisania umowy pożyczki szkoleniowej z urzędem pracy.

 

Pożyczka może być udzielona do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty wynosi do 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

 

Przyznanie pożyczki następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia na podstawie umowy zawartej pomiędzy urzędem pracy a wnioskodawcą.

 

 

 

 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia jest:

 1. odbycie rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskanie pozytywnej opinii doradcy zawodowego w zakresie predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoba uzyska w wyniku szkolenia oraz celowości udzielenia pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,

 2. uzyskanie pozytywnej opinii specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie celowości udzielenia pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.

 

Wypłata pożyczki następuje po dniu zawarcia umowy w terminie wskazanym przez urząd, jednorazowo w kasie urzędu.

 

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowią minimum dwaj poręczyciele, których dochody brutto pomniejszone o kwotę minimalnego wynagrodzenia muszą zabezpieczać kwotę wnioskowanej pożyczki. W przypadku, gdy dochody dwóch poręczycieli nie zabezpieczają wnioskowanej kwoty pożyczki liczba poręczycieli wzrasta proporcjonalnie.

Poręczycielem może być osoba, która nie ukończyła 65 roku życia.

Poręczycielem nie może być współmałżonek oraz osoby wspólnie gospodarujące, za wyjątkiem osób, które posiadają rozdzielność majątkową.

 

W przypadku nie podjęcia szkolenia po skierowaniu urząd pozbawia statusu osobę bezrobotną od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

 1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;

 2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy;

 3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

W przypadku przerwania z własnej winy szkolenia urząd pozbawia statusu osobę bezrobotną od dnia przerwania na okres wskazany jak powyżej.

 

W przypadku nie podjęcia szkolenia po skierowaniu urząd pozbawia statusu poszukującego pracy na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa.

 

W przypadku przerwania z własnej winy szkolenia urząd pozbawia statusu poszukującego pracy na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia.

 

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, nie podjęcia, przerwania lub nie ukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska <br> Referat ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
Udostępnił:
Solata Jakub
(2011-01-10 12:58:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2011-01-26 15:19:14)