Kontrole rok 2009

 

ROK 2009

 

 W dniu 27.10.2009 r. odbyła się kontrola archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach.

 

 W oparciu o ustalenia kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych

 


W dniach od 05.10.2009 r. do 08.10.2009 r. odbyła się kontrola z zakresu realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

 

W wyniku kontroli wydano zalecenia pokontrolne:

- „ w zajęciach porad grupowych prowadzonych przez doradcę zawodowego powinno uczestniczyć nie więcej niż 16 osób, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy”.

 

W związku z w/w zaleceniami tut. Urząd udzielił następujących wyjaśnień:

„Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w związku z otrzymanym Wystąpieniem pokontrolnym oraz zaleceń z kontroli przeprowadzonej w dniach od 05.10 do 08.10.2009 r. z zakresu realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, wyjaśnia co następuje:

- w okresie podlegającym kontroli tj. 01.07.2008 r. do 30.09.2009 r. przeprowadzono 14 edycji porad grupowych

- spośród 14 przeprowadzonych w tym okresie zajęć porad grupowych, w jednej grupie wybranej losowo do kontroli uczestniczyło 17 osób, w pozostałych 13 - liczba uczestników była zgodna z przepisami § 21 pkt. 1, lit.d Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 02 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy ( Dz. U. Nr 47 poz. 315) - maksymalnie do 16 osób

- przekroczenie w kontrolowanej grupie o jedną osobę liczby uczestników wyniknęło z faktu iż naboru na koleje edycje porad grupowych dokonuje się z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem czasowym przed określonym terminem rozpoczęcia zajęć,

- taki sposób postępowania jest konieczny, aby móc utworzyć grupę zajęciową

- potrzeba udzielenia porady grupowej wynika każdorazowo z rozmów doradczych prowadzonych indywidualnie z osobami bezrobotnymi

- w skontrolowanej grupie realizowanej w terminie od 16.02.2009 r. do 18.02.2009 r. obecność 17 osoby uzasadniona była zgłoszoną przez tę osobę pilną potrzebą usystematyzowania samooceny i zdiagnozowania indywidualnych zasobów zawodowych podczas zajęć grupowych w związku z planowanym spotkaniem z potencjalnym pracodawcą.

 

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę istotę usług doradczych, spełniono prośbę zgłoszoną przez osobę bezrobotną.

Nadmieniamy, że w przypadku realizacji kolejnych porad grupowych liczba uczestników nie będzie większa niż 16 osób zgodnie z przepisami § 21 pkt. 1, lit.d Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 02 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy ( Dz. U. Nr 47 poz. 315)”.

Wytworzył:
Jakub Solata
Udostępnił:
Grajcarek Piotr
(2009-11-30 07:50:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2012-10-24 10:48:14)