Finansowanie kosztów egzaminu lub licencji

 

PUP logo

                        

FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINU LUB LICENCJI

 

 

Urząd finansuje koszty egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnej do wykonywania danego zawodu na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, w szczególności w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych;

 2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

 3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

 4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

O sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji może wnioskować osoba poszukująca pracy, o której mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. osoba, która:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;

 4. uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

 5. jest żołnierzem rezerwy;

 6. pobiera rentę szkoleniową;

 7. pobiera świadczenie szkoleniowe w przypadku zwolnienia monitorowanego;

 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

 

O sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji może wnioskować pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

 

Urząd sfinansuje koszty egzaminu lub uzyskania licencji na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, o której mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub pracownika oraz osoby wykonującej inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, pod warunkiem uzasadnienia przez wnioskodawcę celowości sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku i sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji jest uzyskanie pozytywnej opinii specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie celowości sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

 

Sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji następuje do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu podpisania umowy z urzędem pracy. Sfinansowanie kosztów przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

           

Warunkiem sfinansowania kosztów egzaminu lub licencji jest posiadanie przez wnioskodawcę statusu osoby zarejestrowanej w dniu złożenia wniosku oraz w dniu podpisania umowy z urzędem pracy o sfinansowanie kosztów.

 

 

Sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na podstawie zawartej umowy z wnioskodawcą. Sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji dokonywane jest w formie bezpośredniej wpłaty na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję.

 

Urząd finansuje jednorazowo koszty egzaminu lub uzyskania licencji.

Nie podlegają sfinansowaniu koszty egzaminów poprawkowych oraz ponownego przystąpienia do uzyskania licencji.

 

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu lub rezygnacji z ubiegania się o wydanie licencji urząd pozbawia statusu osobę bezrobotną od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

 1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;

 2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy;

 3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

oraz osobę poszukującą pracy na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa.

 

W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o wydanie licencji urząd zobowiązuje osobę bezrobotną lub poszukującego pracy do zwrotu sfinansowanych kosztów egzaminu lub licencji.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska <br> Referat ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
Udostępnił:
Batko Dawid
(2009-04-02 11:55:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2011-01-26 15:18:03)