Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

 

PUP logo

                      

FINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

 

Urząd na wniosek osoby bezrobotnej pozostającej w ewidencji urzędu przez okres co najmniej 6 miesięcy lub poszukującej pracy, może sfinansować koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, pod warunkiem uzasadnienia przez wnioskodawcę celowości sfinansowania kosztów studiów podyplomowych.

 

O sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych może wnioskować osoba poszukująca pracy, o której mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. osoba, która:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;

 4. uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

 5. jest żołnierzem rezerwy;

 6. pobiera rentę szkoleniową;

 7. pobiera świadczenie szkoleniowe w przypadku zwolnienia monitorowanego;

 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

 

O sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych może wnioskować pracownik oraz osoba wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

 

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych następuje do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Urząd nie dokona sfinansowania kosztów studiów podyplomowych należnych organizatorowi studiów, które zostały zapłacone przez wnioskodawcę przed terminem podpisania umowy o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Nie podlegają sfinansowaniu koszty opłacenia egzaminów poprawkowych na studiach podyplomowych.

 

W przypadku ubiegania się o sfinansowanie w trakcie trwania studiów podyplomowych kolejnej raty/rat czesnego, wnioskodawca przedkłada zaświadczenie z uczelni potwierdzające zaliczenie poprzedniego/poprzednich semestrów, kwotę dokonanej opłaty za studia podyplomowe oraz kwotę płatności pozostałą do sfinansowania.

 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych jest:

 1. odbycie rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskanie pozytywnej opinii doradcy zawodowego w zakresie celowości sfinansowania kosztów studiów podyplomowych,

 2. pozytywne zaopiniowanie wniosku przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego w zakresie celowości sfinansowania kosztów studiów podyplomowych.

 

Urząd dokona sfinansowania kosztów studiów podyplomowych po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na podstawie zawartej umowy z wnioskodawcą. Sfinansowanie kosztów nastąpi jednorazowo w formie bezpośredniej wpłaty na konto bankowe organizatora studiów podyplomowych.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych w trakcie ich odbywania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, urząd nie zawiesza finansowania kosztów studiów podyplomowych do planowanego terminu ich ukończenia.

 

Osobie bezrobotnej, której urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

 

Osobie bezrobotnej, której urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, a która w trakcie studiów podyplomowych podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych do planowanego terminu ukończenia studiów podyplomowych. Od stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Osobie poszukującej pracy, której urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów nie przysługuje stypendium.

 

W okresie odbywania studiów podyplomowych osoba zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach studiów podyplomowych oraz do ich ukończenia z wynikiem pozytywnym w terminie wskazanym w programie studiów.

 

W przypadku nie podjęcia studiów podyplomowych po skierowaniu lub przerwania studiów z własnej winy, urząd pozbawia statusu osobę bezrobotną od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

 1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;

 2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy;

 3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

oraz osobę poszukującą pracy na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa.

 

W przypadku nie podjęcia, przerwania lub nie ukończenia studiów podyplomowych z własnej winy urząd zobowiązuje osobę bezrobotną lub poszukującego pracy do zwrotu kwoty wydatkowanej na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska <br> Referat ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
Udostępnił:
Batko Dawid
(2009-04-02 10:46:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2011-01-26 15:15:52)