Jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej

PUP logo

Jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej

Osoba bezrobotna / poszukujący pracy opiekun, o którym mowa w art. 49 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / absolwent CIS / absolwent KIS może otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Poszukującym pracy opiekunem zgodnie z przepisami art. 49 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Absolwentem Centrum Integracji Społecznej (absolwentem CIS) jest osoba, o której mowa w art. 2 pkt 1a ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Absolwentem Klubu Integracji Społecznej (absolwentem KIS) jest osoba, o której mowa w art. 2 pkt 1b ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Osoba bezrobotna może otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej pod warunkiem ustalenia profilu pomocy, który określa zastosowanie formy wsparcia w postaci przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Przyznanie osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Bezrobotny / opiekun / absolwent CIS / absolwent KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu Wnioskodawcy, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

O dofinansowanie (przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej) może wnioskować bezrobotny / absolwent CIS / absolwent KIS, który:

 1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 2. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – zakończył działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku

 3. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

 4. nie był karany w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny

 5. przyznane środki wykorzysta zgodnie z przeznaczeniem

 6. zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania

 7. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 8. spełniania warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 1380) do otrzymania środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej.

O dofinansowanie (przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej) może wnioskować opiekun, który:

 1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 2. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

 3. nie był karany w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny

 4. przyznane środki wykorzysta zgodnie z przeznaczeniem

 5. zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania

 6. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 7. spełniania warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 1380) do otrzymania środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej.

Bezrobotny / opiekun / absolwent CIS / absolwent KIS zamierzający założyć spółdzielnię socjalną lub przystąpić do spółdzielni socjalnej może złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu Wnioskodawcy, albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej.

O przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej może wnioskować bezrobotny / absolwent CIS / absolwent KIS, który:

 1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 2. nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku

 3. nie posiadał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku

 4. nie był karany w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny

 5. przyznane środki wykorzysta zgodnie z przeznaczeniem

 6. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 7. spełniania warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1379) do otrzymania środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

O przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej może wnioskować opiekun, który:

 1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 2. nie posiadał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku

 3. nie był karany w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny

 4. przyznane środki wykorzysta zgodnie z przeznaczeniem

 5. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 6. spełniania warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1379) do otrzymania środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wniosek o dofinansowanie (przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej) oraz o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przyzstąspienie do spółdzielni socjalnej może być uwzględniony, jeżeli bezrobotny w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

 1. nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy

 2. z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie

 3. po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

Wniosek o dofinansowanie (przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej) oraz o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej może być uwzględniony, jeżeli opiekun w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych.

Wniosek o dofinansowanie (przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej) może być uwzględniony jeżeli działalność gospodarcza będzie prowadzona na terenie miasta Katowice.

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej może być uwzględniony, jeżeli siedziba spółdzielni socjalnej będzie na terenie miasta Katowice.

Wniosek o dofinansowanie (przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej) podlega zaopiniowaniu przez Komisję według następujących kryteriów:

 1. formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku

 2. kwalifikacje zawodowe Wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej

 3. doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej

 4. ocena planowanej działalności gospodarczej (opis planowanego przedsięwzięcia; analiza rynku, na którym firma zamierza działać oraz opis konkurencyjności oferowanego produktu, usługi, towaru; planowany kierunek rozwoju firmy)

 5. przygotowanie Wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (analiza rynku konkurencji, zdiagnozowane grupy kontrahentów; analiza SWOT; analiza potencjalnych ryzyk planowanej działalności gospodarczej oraz proponowanych działań zaradczych; analiza rentowności)

 6. proponowana forma zabezpieczenia

 7. przeznaczenie środków finansowych na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem planowanej działalności gospodarczej

 8. spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej podlega zaopiniowaniu przez Komisję według następujących kryteriów:

 1. formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku

 2. kwalifikacje zawodowe Wnioskodawcy do prowadzenia planowanego przedsięwzięcia w ramach spółdzielni socjalnej lub podjęcia zatrudnienia w ramach spółdzielczej umowy o pracę

 3. doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy do prowadzenia planowanego przedsięwzięcia w ramach spółdzielni socjalnej lub podjęcia zatrudnienia w ramach spółdzielczej umowy o pracę

 4. ocena przedsięwzięcia (opis planowanego przedsięwzięcia lub celu przystąpienia do spółdzielni socjalnej; analiza rynku, na którym spółdzielnia socjalna zamierza działać lub działa oraz opis konkurencyjności oferowanego produktu, usługi, towaru; planowany kierunek rozwoju spółdzielni socjalnej)

 5. przygotowanie Wnioskodawcy do założenia spółdzielni socjalnej lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej (analiza rynku konkurencji, zdiagnozowane grupy kontrahentów; analiza SWOT; analiza potencjalnych ryzyk planowanego przedsięwzięcia w ramach spółdzielni socjalnej oraz proponowanych działań zaradczych; analiza rentowności)

 6. proponowana forma zabezpieczenia

 7. przeznaczenie środków finansowych na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej

 8. spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa o dofinansowanie (przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej) zawiera w szczególności zobowiązanie Wnioskodawcy do:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania

 2. wydatkowania otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane

 3. złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych zgodnie z przeznaczeniem w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej

 4. zwrotu w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej środków otrzymanych a nie wydatkowanych zgodnie z przeznaczeniem

 5. zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania jeżeli Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego) lub naruszył inne warunki umowy

 6. zwrotu otrzymanych środków w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych lub prowadzenia działalności gospodarczej przez opiekuna, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania jeżeli Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku naruszenia innych warunków umowy dotyczących przyznania wskazanych środków Wnioskodawca dokonuje zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi.

Umowa o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zawiera w szczególności zobowiązanie Wnioskodawcy do:

 1. wydatkowania w terminie określonym w umowie zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków

 2. złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia określonego w umowie, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną lub zatrudnienia w ramach spółdzielczej umowy o pracę

 3. zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania jeżeli Wnioskodawca był członkiem spółdzielni socjalnej w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia określonego w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej, pozostawał w zatrudnieniu w ramach spółdzielczej umowy o pracę przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej lub naruszy inne warunki umowy.

Warunkiem ubiegania się przez bezrobotnego / opiekuna / absolwenta CIS / absolwenta KIS o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest wskazanie formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

Formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania oraz przyznanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem lub niespełnienia warunków umowy mogą stanowić:

 1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval)

 2. poręczenie

 3. gwarancja bankowa

 4. blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym

 5. zastaw na prawach lub rzeczach

 6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika oraz jedna ze wskazanych powyżej form zabezpieczenia.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej przyznane dla Wnioskodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

 

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Udostępnił:
Lech Krzysztof
(2008-03-06 15:02:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kęsiak Ireneusz
(2017-08-14 10:40:02)