Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

PUP logo

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Kwota refundacji jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy opiekuna, o którym mowa w art. 49 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

 

Poszukującym pracy opiekunem zgodnie z przepisami art. 49 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Poszukującym pracy absolwentem zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 21c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca pracy, która w okresie ostatnich 48 miesięcy ukończyła szkołę lub uzyskała tytuł zawodowy.

 

Wniosek o refundację kosztów należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy lub miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

 

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podlega zaopiniowaniu przez Komisję według następujących kryteriów:

 1. formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku

 2. zabezpieczenie potrzeb kadrowych na tworzone stanowisko pracy spośród zarejestrowanych osób

 3. ocena planowanego przedsięwzięcia i specyfiki stanowiska pracy

 4. proponowana forma zabezpieczenia umowy

 5. przeznaczenie środków finansowych na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z wyposażonym lub doposażonym stanowiskiem pracy

 6. spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła i producent rolny.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta może ubiegać się żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub opiekuna może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który:

 1. w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników

 2. prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej

 3. nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych

 4. nie został ukarany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 5. spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 1380) do otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna może ubiegać się niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła, które:

 1. w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zmniejszyły wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązały stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników

 2. prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku

 3. nie zalegają w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nie posiadają nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych

 4. nie zostały ukarane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 5. spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 1380) do otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna może ubiegać się producent rolny, który:

 1. w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników

 2. posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku

 3. nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych

 4. nie został ukarany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 5. spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 1380) do otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta może ubiegać się żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, który:

 1. w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników

 2. nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych

 3. nie został ukarany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 4. spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 1380) do otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

Umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta zawiera w szczególności zobowiązanie do:

 1. zatrudnienia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę lub producenta rolnego na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego opiekuna przez okres co najmniej 24 miesięcy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy

 2. zatrudnienia przez żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta przez okres co najmniej 24 miesięcy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy

 3. utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją

 4. złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

 5. zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji kosztów, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania w przypadku naruszenia warunków umowy, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła lub producent rolny zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna przez okres krótszy niż 24 miesiące oraz zwrotu otrzymanych środków proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia jeżeli żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta przez okres krótszy niż 24 miesiące.

 

Warunkiem dokonania refundacji kosztów jest:

 1. złożenie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę, producenta rolnego, żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne w terminie nieprzekraczającym miesiąca od dnia zawarcia umowy o refundację kosztów rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy i udokumentowanie poniesionych w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy kosztów zgodnie ze specyfikacją zakupów

 2. przeprowadzenie przez Urząd kontroli utworzonego stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia

 3. zatrudnienie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę, producenta rolnego, żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta w terminie nieprzekraczającym miesiąca od dnia przeprowadzenia przez Urząd kontroli utworzonego stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia, zakończonej pozytywnym rezultatem i przekazanie Urzędowi kopii umowy o pracę w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

 

Warunkiem ubiegania się przez Wnioskodawcę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest wskazanie formy zabezpieczenia zwrotu refundacji.

Formę zabezpieczenia zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem lub niespełnienia warunków umowy mogą stanowić:

 1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval)

 2. poręczenie

 3. gwarancja bankowa

 4. blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym

 5. zastaw na prawach lub rzeczach

 6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika oraz jedna ze wskazanych powyżej form zabezpieczenia.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyznana dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyznana dla niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły, stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Taktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, a w przypadku gdy jest przyznawana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – nie stanowi pomocy de minimis.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyznana dla producenta rolnego stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska <br> Referat ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
Udostępnił:
Lech Krzysztof
(2008-03-06 14:36:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kęsiak Ireneusz
(2017-08-14 10:43:36)