Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Środa 22.02.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)Zasady przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy dotyczący rozwoju zasobów ludzkich – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).Cele utworzenia KFS:

- zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki,

- wspomaganie przekwalifikowania lub aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych osób pracujących,

- poprawa pozycji firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy,

- podwyższenie wskaźnika uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym.Kto może korzystać ze środków KFS

O środki z KFS przeznaczone na kształcenie ustawiczne mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji własnych lub kompetencji swoich pracowników.

Pracodawcą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 25 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest:

- jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej,

- osoba fizyczna jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.UWAGA! Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.Środki z KFS przyznane pracodawcy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumienia prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

W 2016 r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych,

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Na jakie działania mogą być przeznaczone środki KFS

1)  na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się (art. 69a, ust. 2, pkt 1 ustawy):

    określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

    kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

    egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

    badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

2)  na działania dodatkowe możliwe do finansowania przez KFS (art. 69a, ust. 2, pkt 2 do 5 ustawy) – tj.:

    określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy,

    badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS,

    promocję KFS,

    konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

UWAGA! Środami KFS’u przeznaczonymi na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców będą dysponować Powiatowe Urzędy Pracy. Środkami KFS’u przeznaczonymi na działania dodatkowe będą dysponować dodatkowo Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

O jaką wysokość środków z KFS na kształcenie ustawiczne może ubiegać się pracodawca?

Pracodawca na podstawie złożonego wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może otrzymać środki KFS:

- w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- w wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.UWAGA! Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln €, zgodnie  z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r) dotyczącego funkcjonowania Unii Europejskiej.Umowy z pracodawcami na podstawie złożonych wniosków o przyznanie środków z KFS Powiatowy Urząd Pracy zawierać będzie do wysokości przyznanego limitu pozostającego w jego dyspozycji.Tryb ubiegania się o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawicznePracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej.Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać:

- bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany z pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,

- podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu. W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.)

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639)

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest:

    na stronie internetowej urzędu www.pup.katowice.pl  w zakładce:

„Dla Pracodawców i Przedsiębiorców” - „Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców”;

    na stronie BIP www pup.katowice.ibip.pl  w zakładce:

„Informacje” - „Druki wzorcowe do pobrania” ;

„Sprawy” - „Krajowy Fundusz Szkoleniowy”.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Solata
(2014-09-30 21:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Solata
(2015-12-29 12:12:12)
 
 
ilość odwiedzin: 1011498

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X