☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Poniedziałek 01.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Zasady przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy dotyczący rozwoju zasobów ludzkich – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

Cele utworzenia KFS:


- zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki,

- wspomaganie przekwalifikowania lub aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych osób pracujących,

- poprawa pozycji firm, jak i samych pracowników na rynku pracy.

Kto może korzystać ze środków KFS

O środki z KFS przeznaczone na kształcenie ustawiczne mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji własnych lub kompetencji swoich pracowników.

Pracodawcą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 25 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest:

- jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej,

- osoba fizyczna jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

UWAGA! Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Środki KFS mogą zostać przeznaczone na działania obejmujące:

- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji
lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

            Planowane formy kształcenia ustawicznego powinny być zgodne ze specyfiką działalności Pracodawcy oraz adekwatne do zajmowanego lub planowanego do zmiany stanowiska pracy, a ich ukończenie winno przyczynić się do wzrostu wiedzy, umiejętności zawodowych i zapobiegać utracie zatrudnienia.

O jaką wysokość środków z KFS na kształcenie ustawiczne może ubiegać się pracodawca

Pracodawca na podstawie złożonego wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może otrzymać środki KFS:

- w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- w przypadku mikroprzedsiębiorstw  - w wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

UWAGA! Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln €, zgodnie  z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r) dotyczącego funkcjonowania Unii Europejskiej.

Dysponentem środków z KFS jest minister właściwy do spraw pracy. Minister ustala ogólnokrajowe priorytety wydatkowania KFS oraz limity tych środków na działania powiatowego urzędu pracy wspierające kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane są na dany rok budżetowy. Oznacza to, że działania muszą zostać rozpoczęte w roku, w którym zostały przyznane środki.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pomocy de minimis - w rozumieniu art. 3 Rozporządzeń Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w okresie 3 lat podatkowych (lata obrotowe stosowane przez przedsiębiorstwo w danym państwie członkowskim), a która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 EUR, a w stosunku do podmiotu prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów 100 000 EUR natomiast w stosunku do przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji produktów rolnych 15 000 EUR. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę i cel pomocy;

Pracodawca zobowiązany jest przedstawić Urzędowi zaświadczenia lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat. W razie wątpliwości co do prawidłowości przedstawionych informacji Urząd może wezwać Pracodawcę do przedstawienia wszystkich zaświadczeń pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.


Tryb ubiegania się o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne

            Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

   Po uzyskaniu informacji o limicie środków KFS urząd organizuje nabór wniosków Pracodawców
o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

  Terminy naboru wniosków, kryteria ich oceny, limit środków finansowych przeznaczony na realizację wniosków są ogłaszane na stronie internetowej www.katowice.praca.gov.pl  w zakładce „aktualności” oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w siedzibie Urzędu. Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami naboru nie podlegają rozpatrzeniu.

     Nabory są powtarzane do wyczerpania ustalonego limitu środków.

    Na podstawie dokonanej oceny wniosków zostanie sporządzona lista rankingowa – w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski z najwyższą liczbą punktów.

    Przy rozpatrywaniu wniosku o finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS uwzględniana jest:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego  dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

         W przypadku złożenia przez Pracodawcę wniosku nie zawierającego załączników, o których mówi § 5 ust. 2 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2018r. (Dz. U. z 2018, poz. 117):

 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 2. informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 3. kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. programu kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
 5. wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;

- wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.


Podstawy prawne:

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest realizowane na podstawie:

 1.  art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z póź. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r. poz. 117)
 3. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z 2016r. poz.1808 z póź.zm.)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869)

 

 1. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r. str. 1 )
 2.  Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.str. 9)
 3. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L190 z 28.06.2014r. str. 45)
 4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minims w rolnictwie  lub  rybołówstwie (Dz.U. 2010 r. Nr 53, poz. 312 i nr. 254 poz.1704, z póź. zm.)
 5. Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.70-72
 6. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r- Kodeks Pracy (Dz.U. 2019 r. poz. 1495 z póź. zm.)
 7.  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020r. poz. 471 z póź. zm.)
 8. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r. poz. 2168)


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Solata
(2014-09-30 21:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Paluch
(2021-02-10 14:35:37)
 
liczba odwiedzin: 1359224

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X